دریافت فرم تعیین سهم الارث

دریافت فرم تعیین سهم الارث

1

برای دریافت فرم تعیین سهم  الارث اینجا را کلیک کنید

توجه : فرم سهم الارث جهت تعیین کردن وراث قانونی پس از فوت شخص فرهنگی می باشد که پس از تکمیل می بایست به قسمت تعاون و رفاه اداره آموزش و پرورش جهت مهر تحویل و در پرونده شخص بایگانی گردد